Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ‘Escape Mobility International BV’

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen, Nederland.

Algemene bepalingen

Definitie

De besloten vennootschap van ‘Escape Mobility International BV’, wordt hierna aangeduid als “Leverancier”. Ingeschreven in het Handelsregister Limburg onder nummer 14065504.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, waaronder zowel mondelinge als schriftelijke c.q. schriftelijk door Leverancier bevestigde overeenkomsten, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover Leverancier deze alsnog uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 4 weken na de datum van uitbrengen, tenzij anders vermeld.
Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel wanneer feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.

Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden.

Bij niet-overeenkomende bestellingen of opdrachten van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend de bevestiging van Leverancier bindend.

Leverancier is – in aanvulling op en onverminderd diens wettelijke opschortingsbevoegdheid – bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daarvoor gegronde redenen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Vertegenwoordiging

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van haar perso­neel binden opdrachtnemer niet, voor zover zij niet schrif­telijk door een blijkens het handelsregister bevoegd personeelslid of door op­drachtgever zelf zijn bevestigd. Als ondergeschikt perso­neel wordt door opdrachtnemer in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die niet als bestuurder of gevolmachtigde in het handelsregister zijn ingeschreven.

Levertijd

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch de overeenkomst (doen) ontbinden.

Afname, transport, lossing

Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van Leverancier.

Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer binnen redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.

Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Leverancier geschiedt is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.

Niet-nakoming door afnemer van een verplicht genoemde afname in een van de vorige twee leden geeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en hiervoor een door Leverancier te bepalen vergoeding aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden in Euro’s, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de kosten van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier betalen zonder dat afnemer recht heeft op opschorting, enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

Bij bestellingen/opdrachten hoger dan € 10.000,00 vraagt Leverancier een aanbetaling van 50% voordat zij de opdracht in behandeling neemt.

Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet of niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst met Leverancier, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen.

Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat;

  1. afnemer langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
  2. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
  3. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer.

 

Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid

Reclameringen ter zake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend, op straffe van verval van het recht van reclame.

Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken.

Training met het door Leverancier geproduceerde product en onderhoud aan het door Leverancier geproduceerde product, is uitsluitend voorbehouden aan Leverancier. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Leverancier. Leverancier garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de specificaties ter zake de geleverde producten gegrond is, zal Leverancier, naar eigen inzicht, het geleverde repareren of vervangen door een ander, gelijkwaardig product.

Leverancier is op geen andere wijze dan in het vorige lid bedoeld, aansprakelijk voor door afnemer geleden schade, in welke vorm dan ook, voor zover niet in strijd met enige geldende dwingende rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van Leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door overlijden of lichamelijk letsel. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,–.

Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in vorige leden gestelde.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Leverancier is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen;

  1. storing of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze storing of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden;
  2. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
  3. transport-moeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen;
  4. een of meer omstandigheden als genoemd in artikel “Eigendomsvoorbehoud” onder a t/m c.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Amsterdam. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement.